Smluvní podmínky provizního systému - sleva

Pravidla a podmínky spolupráce (Více k slevovému programu zde)

Registrací na serveru http://www.osvalech.cz/affiliate/affsignup.php a umístěním zdrojového kódu reklamní plochy na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami. 

Smluvní strany

1. Tyto pravidla a podmínky upravují práva a povinnosti účastníka programu (dále jen „Partner“) a práva a povinnosti SMARTLABS, s.r.o. sídlící v Brně, Osamělá 526/42, PSČ 619 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54224. (dále jen „Provozovatel“).

2. Registrace do Partnerského programu je bezplatná, registrací v programu se osoba stává Partnerem a zavazuje se dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách http://www.osvalech.cz/affiliate/affsignup.php . Provozovatel může přihlášku (registraci) odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 15 let, a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný v rámci partnerského programu více než 1 účet. 

3. Administrátorem partnerského programu je Provozovatel.

4. Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do partnerského programu jsou zpracovávány Provozovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Partner vyslovuje tímto souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

Podmínky spolupráce

5. Partner je oprávněn provádět inzerci výrobků Provozovatele - potravinových doplňků určených pro zvláštní výživu a doplňků stravy, jež jsou součástí aktuální nabídky na internetových stránkách Provozovatele http://eshop.osvalech.cz/.

6. Partner si může vybrat formu propagace produktů Provozovatele. Půjde zejména o umístění různých druhů reklamních formátů standardních velikostí, které dodá provozovatel. Partner může dále odkazovat na stránky Provozovatele formou textového inzerátu na svých stránkách (reklamní text si může také vytvořit sám). 

7. Propagace firmy SMARTLABS, s. r. o. nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty firmy SMARTLABS, s. r. o. způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech.

8. Při propagaci produktů SMARTLABS, s. r. o. je obecně zakázáno používat všechna automatická opakovaná otevírání web stránek bez akce návstěvníka webu, např. autohits systémy, načítáni webu http://eshop.osvalech.cz/do pop-up a pop-under oken, načítání webu http://eshop.osvalech.cz/do iframe apod. Kliknutí na reklamy http://eshop.osvalech.cz/ musí být výsledkem opravdového zájmu návštěvníka webu.

9. Reklamní formáty nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu

10. Provozovatel neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. 

Odměna

11. Provozovatel vyplatí Partnerovi odměnu ve výši 8 % z ceny prodaného zboží včetně DPH.

Prodaným zbožím se rozumí zboží zakoupené koncovým zákazníkem, jenž přišel na stránky http://eshop.osvalech.cz/ ze stránek Partnera. Zboží se stává prodaným zaplacením ceny koncovým zákazníkem.

12. Z technických důvodů je pro uznání odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies. Při smazání cookies v prohlížeči partnera neručí provozovatel za správnost odměny ani její přiznání.

13. O odměnu může Partner požádat (ze svého profilu) za podmínky, že získaná odměna z prodaného zboží činí 1000 Kč a více. Dále se řídí dle bodu 14) a 15) .

14. Partner vystaví firmě Provozovateli fakturu za odměnu z prodeje (uskutečněného a vypočteného dle bodu 15), na základě údajů ze svého partnerského profilu. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu odměny, zašle nám vyúčtování služeb (kopii stránky svého profilu s odměnou, v elektronické nebo tištěné podobě).

15. Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi Partnera nejpozději do 14ti dnů po splnění všech patřičných náležitostí (zaslání faktury či vyúčtování služeb apod.) převodem na bankovní účet. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH k fakturované částce si připočte 19% DPH.

16. Provozovatel je oprávněn změnit strukturu cen a plateb, o tomto je povinen vyrozumět Partnera zveřejněním nových podmínek na svých internetových stránkách s alespoň 15 denním předstihem. 

Práva a povinnosti provozovatele

17. Provozovatel přebírá odpovědnost za celý uživatelský servis: potvrzení rezervace, zaplacení a eventuální reklamace. 

18. Provozovatel Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně a svou aktuální odměnu. V tomto uživatelském rozhraní si bude moci požádat online o její vyplacení. 

Podmínky ukončení smlouvy

19. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana a to výpovědí zaslanou na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bez výpovědní lhůty, výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou okamžikem odeslání emailu druhé smluvní straně. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách našich partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek. 

20. V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si SMARTLABS, s. r. o. vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi SMARTLABS a takovým Partnerem. 

Závěrečná ustanovení

21. SMARTLABS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o změnách informován emailem 5 dní před provedením těchto změn. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, smluvní vztah mezi ním a SMARTLABS, s. r. o. bude ukončen. 

22. Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami. 

Platnost podmínek a pravidel affiliate programu SMARTLABS: od 1. dubna 2009

http://eshop.osvalech.cz/Navigace: